Skip to main content
1. Uwagi ogólne


1.1 Dostawca - usługodawca


www.probowki.com.pl jest serwisem firmy Węgier Glass, ul. Szklarska 39, 68-205 Żary, NIP: 928-001-41-88, REGON:  97033247800000, NR DUN: 367480675, E-Mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (w dalszej treści zwana: Węgier Glass“).


1.2 Zakres obowiązywania


Te ogólne warunki handlowe obowiązują dla wszystkich umów zawartych pomiędzy firmą Węgier Glass oraz jej partnerami handlowymi na zakup i dostawę produktów i usług, w wersji obowiązującej w momencie zamówienia. Firma Węgier Glass nie uznaje innych warunków kupującego, chyba że Węgier Glass wyrazi wyraźnie swoją zgodę na ich obowiązywanie.


2. Zawieranie umów


Wyłącznym językiem, w którym mogą być zawierane umowy, jest język niemiecki. Informacje na temat towarów i cen na stronach internetowych firmy Węgier Glass lub w drukowanych katalogach nie stanowią prawnie wiążącej oferty zawarcia umowy.
Wraz z zamówieniem kupujący przedstawia firmie Węgier Glass ofertę w celu zawarcia umowy. Węgier Glass może przyjąć ofertę w ciągu 7 dni roboczych po jej otrzymaniu. Umowa dochodzi do skutku dopiero wraz z przesłaniem potwierdzenia zlecenia lub, w przypadku braku potwierdzenia zlecenia, wraz z dostawą zamówionego towaru.


3. Odwołanie umowy i zwrot


Jeżeli kupujący jest konsumentem, ma prawo do odwołania. Prawo do odwołania nie przysługuje w przypadku umów, które zostały zawarte z firmą Węgier Glass przez przedsiębiorstwa lub osoby prowadzące działalność gospodarczą w ramach ich pracy zawodowej.

Prawa do odwołania lub do zwrotu nie obowiązuje, jeśli towar został wyprodukowany zgodnie ze specyfikacją klienta, jeżeli na przykład towar został wyprodukowany specjalnie wg wymiarów podanych przez klienta. Prawa z tytułu wadliwości tego towaru pozostają nienaruszone.

W przypadku odwołania lub zwrotu firma Węgier Glass traci prawo do uzyskania ceny kupna – sprzedaży i jest zobowiązana do zwrotu już otrzymanych kwot dla kupującego, z ręki do ręki w zamian za zwrot nienaruszonego towaru w oryginalnym opakowaniu przez kupującego.

Koszty przesyłki zwrotnej ponosi kupujący, jeżeli dostarczony towar jest zgodny z zamówieniem lub jeżeli wartość zamówienia nie przekracza kwoty 40,00 Euro lub jeśli kupujący w przypadku wyższej wartości zamówienia w momencie odwołania nie uiścił jeszcze całej ceny kupna – sprzedaży lub uzgodnionej płatności częściowej. W innym przypadku Węgier Glass zwraca koszty przesyłki zwrotnej. Firma Węgier Glass odbierze na własny koszt towar, który nie nadaje się do przesyłki paczką z powodu swoich rozmiarów lub ciężaru. Koszty zamontowania i wymontowania towaru jak i inne usługi, na które kupujący udzielił zlecenia w związku z towarem zamówionym w firmie Węgier Glass, w przypadku odwołania nie są zwracane. Firma Węgier Glass ma prawo do potrącenia sobie kwoty zmniejszonej wartości towaru wskutek jego użytkowania.

W przypadku skutecznego odwołania lub skutecznego zwrotu należy zwrócić przez obydwie strony otrzymane usługi/ świadczenia i jeśli zachodzi taka potrzeba pobrane pożytki (np. korzyści z użytkowania) wydać. Jeżeli oddawany towar może zostać zwrócony tylko w pogorszonym stanie, firma Węgier Glass ma prawo zażądać od kupującego ekwiwalentu wartości. Ta zasada nie obowiązuje, jeżeli pogorszenie towaru ma swoją przyczynę jedynie w jego badaniu czy sprawdzeniu, jak jest to przyjęte na przykład w sklepie. Ponadto można uniknąć obowiązku wypłaty ekwiwalentu wartości, jeżeli towar nie zostanie użyty jak własność i zaniecha się wszelkich działań, które mogłyby przynieść uszczerbek jego wartości.


4. Termin płatności i zapłata. Zwłoka zapłaty


Zapłata ceny kupna – sprzedaży powinna nastąpić w dniu terminu płatności przelewem na konto podane na rachunku. W potwierdzeniu zlecenia są podane warunki dostawy oraz warunki płatności. Jeżeli kupujący będzie miał zwłokę w płatności, firma Węgier Glass ma prawo zażądać odsetek za zwłokę w wysokości 5% ponad podstawową roczną stawkę procentową podaną do wiadomości przez Europejski Bank Centralny. Jeżeli dla firmy Węgier Glass powstała wyższa szkoda spowodowana zwłoką w płatności i może to udowodnić, wtedy ma ona prawo dochodzić roszczeń z tego tytułu.


5. Zwłoka w dostawie


Roszczenia klienta z tytułu odszkodowania z powodu spóźnionej dostawy są ograniczone do typowych szkód, które można przewidzieć. Nie dotyczy to przypadku, w którym spóźnienie ma swoją przyczynę w działaniu umyślnym lub rażącym niedbalstwie firmy Węgier Glass, jej ustawowego przedstawiciela lub osoby, której firma powierzyła wykonanie zobowiązań. Prawo kupującego do odstąpienia od umowy po bezskutecznym upływie odpowiedniego dodatkowego terminu pozostaje nienaruszone.


6. Potrącenie, zatrzymanie


Prawo do potrącenia przysługuje kupującemu i dostawcy wyłącznie wtedy, jeśli jego roszczenia wzajemne są ustalone jako prawomocne lub są uznawane przez firmę Węgier Glass za bezsporne. Ponadto kupujący ma prawo do skorzystania z prawa do zatrzymania tylko wtedy, jeśli jego roszczenie wzajemne polega na takim samym stosunku umownym.


7. Zastrzeżenie własności


Dostarczony towar pozostaje aż do całkowitej zapłaty własnością firmy Węgier Glass.


8. Odpowiedzialność cywilna za wady


Jeżeli występuje wada kupionej rzeczy, obowiązują przepisy ustawowe §§ 434 i nast. kc. Cesja tych roszczeń kupującego jest wykluczona. Reklamacje należy składać pisemnie w ciągu 5 dni roboczych w firmie Węgier Glass.

W celu sprawdzenia wadliwości towaru klient powinien wysłać z powrotem towar do firmy Węgier Glass, o ile jest to racjonalne z ekonomicznego punktu widzenia. Węgier Glass przejmuje koszty wysyłki zwrotnej, o ile sprawdzenie wykaże rzeczywiście, że towar jest wadliwy.

Kupujący ma obowiązek najpierw dać firmie Węgier Glass okazję do dodatkowego wypełnienia zobowiązań w ciągu odpowiedniego terminu. Jako dodatkowe wypełnienie zobowiązań uznaje się naprawę/ poprawienie wadliwego towaru bezpłatnie wg uznania Węgier Glass lub nową dostawę. W przypadku nieudanego dodatkowego wypełnienia zobowiązań kupujący ma prawo do zredukowania ceny bez uszczerbku dla jakichkolwiek roszczeń z tytułu odszkodowania lub do odstąpienia od umowy.

O ile się nic innego nie wydarzy, dalsze roszczenia kupującego – obojętnie z jakiej podstawy prawnej – są wykluczone. Węgier Glass nie odpowiada dlatego za szkody, które powstały nie na samym przedmiocie dostawy. A zwłaszcza Węgier Glass nie odpowiada za utracony zysk lub inne szkody majątkowe kupującego. O ile odpowiedzialność cywilna firmy Węgier Glass jest wykluczona lub ograniczona, to dotyczy to również osobistej odpowiedzialności cywilnej pracowników, ustawowych przedstawicieli i/ lub osób, którym firma powierzyła wykonanie zobowiązań.

Powyższe ograniczenie odpowiedzialności cywilnej nie obowiązuje, jeśli przyczyna poniesionej szkody polega na działaniu umyślnym lub rażącym niedbalstwie firmy Węgier Glass, jej ustawowych przedstawicieli i/ lub osób, którym firma powierzyła wykonanie zobowiązań lub też jeśli mamy do czynienia z narażeniem życia lub zdrowia oraz z obrażeniami ciała. Następnie ograniczenie to nie obowiązuje, jeśli kupujący dochodzi roszczeń bezwzględnie przekonujących z tytułu odpowiedzialności cywilnej za wadliwy towar na podstawie ustawy o odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z wadliwością produktu.

O ile Węgier Glass naruszy w sposób nieumyślny obowiązek istotny dla umowy, obowiązek odszkodowania za szkody materialne jest ograniczony do powstałych typowych szkód.

Roszczenia z tytułu wady produktu przedawniają się w przypadku nowych przedmiotów pod dwóch latach od dostawy, w przypadku rzeczy używanych po roku od dostawy. Przepis z § 438 ust.3 kc pozostaje nienaruszony.


9. Ilość i jakość dostawy

Wahania ilościowe w dostawie do + 10% zamówionej ilości są dopuszczalne.


10. Dane osobowe


Węgier Glass wykorzystuje dane osobowe uzyskane od kupującego do realizacji zamówień, dostawy towarów oraz do świadczenia usług jak i realizacji płatności. Dane osobowe są zapisywane i przetwarzane z uwzględnieniem obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych.

Tekst umowy składa się z danych osobowych dotyczących zamówienia i przedłożonych Ogólnych Warunków Handlowych. Treść danych osobowych dotyczących zamówienia potwierdza Węgier Glass kupującemu już przed zawarciem umowy w mailu potwierdzającym. Po zawarciu umowy Węgier Glass zapisuje i gromadzi dane osobowe dotyczące zamówienia. Na życzenie kupującego Węgier Glass informuje kupującego o danych osobowych dotyczących zamówienia mailem. Pozostałe informacje o rodzaju, zakresie, miejscu i celu pobierania, przetwarzania oraz wykorzystywania danych osobowych przez Węgier Glass znajdują się w internecie na stronie: http://probowki.com.pl/warunki-dotyczace-ochrony-danych.html


11. Ochrona prawna


Jeżeli produkcja odbywa się wg rysunków, modeli i/lub projektów kupującego, wtedy on odpowiada za to, aby prawa ochronne/ zarejestrowane znaki towarowe osób trzecich nie były w żaden sposób naruszone. Kupujący jest zobowiązany do zwolnienia firmy Węgier Glass z roszczeń osób trzecich.


12. Narzędzia, szablony, rysunki i inne środki pomocnicze w celu wyprodukowania towaru wg indywidualnych życzeń klienta


Wszystkie wyprodukowane i wytworzone przez firmę Węgier Glass narzędzia i środki pomocnicze, pozostają nieograniczoną własnością przedsiębiorstwa. Węgier Glass nie jest zobowiązana do wydania wyprodukowanych lub uszlachetnionych pomocniczych środków produkcyjnych. Węgier Glass zastrzega sobie prawo do zniszczenia narzędzi i środków pomocniczych po odpowiednim okresie czasu lub do wykorzystania ich do innych zleceń. Jeżeli jakieś narzędzie miałoby być składowane ponad ten określony czas, to wymaga to w takim przypadku pisemnego potwierdzenia firmy Węgier Glass.

Szablony, rysunki, pliki i inne środki pomocnicze, udostępniane przez klienta, są niszczone zgodnie z przepisami przez firmę Węgier Glass trzy tygodnie kalendarzowe po skutecznej dostawie zamówionego towaru.

 
13. Stosowane prawo


Obowiązuje prawo polskie z wykluczeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o Umowach Międzynarodowej Sprzedaży Towarów.
 

14. Serwis klienta


DZIAŁ SERWISU KLIENTA FIRMY Węgier Glass JEST DOSTĘPNY W SPRAWIE PYTAŃ I REKLAMACJI W DNI ROBOCZE OD GODZINY 09.00 – 12.00 I OD GODZINY 14.00 – 16.00 POD DANYMI KONTAKTOWYMI WYMIENIONYMI POD CYFRĄ 1.1.


14. Miejsce wypełnienia zobowiązań, właściwość miejscowa sądu i postanowienia końcowe


Jeżeli jedno lub kilka postanowień tych Ogólnych Warunków Handlowych byłoby nieskuteczne, to nie pociąga to w konsekwencji nieskuteczności pozostałych postanowień Ogólnych Warunków Handlowych. Postanowienie nieskuteczne jest zastępowane właściwą regulacją ustawową.

W przypadku wszelkich wynikających z tej umowy sporów, jeśli zamawiający jest kupcem spełniającym wszelkie wymogi prawa handlowego [wg § 1 HGB z wszelkimi prawami i obowiązkami wynikającymi z prawa handlowego, także nie wpisany do rejestru handlowego, jeżeli jego działalność ze względu na rodzaj i wielkość wymaga zorganizowania na sposób kupiecki], osobą prawną prawa publicznego lub podmiotem odpowiedzialnym za wyodrębniony majątek publiczno – prawny, pozew należy wnieść do sądu, który jest właściwy dla głównej siedziby firmy Węgier Glass. Ta zasada dotyczy również wtedy, jeśli klient jest konsumentem, ale nie ma ogólnej właściwości miejscowej sądu w Niemczech lub jeśli jego miejsce zamieszkania lub zwykły pobyt w momencie wnoszenia pozwu nie są znane. Węgier Glass jest również uprawniona do wniesienia pozwu w miejscu siedziby głównej zamawiającego, który jest przedsiębiorcą. Prawo do powołania sądu z inną właściwością miejscową pozostaje w tym przypadku nienaruszone.

Obowiązywanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o Umowach Międzynarodowej Sprzedaży Towarów jest wykluczone.

W przypadku niezakodowanych informacji przekazywanych w Internecie nie ma zagwarantowanej poufności. Na życzenie można zaoferować komunikację zakodowaną.Sporządzone: Lipiec 2013

probowki.com.pl wykorzystuje cookies w celu zapewnienia jak najlepszej obsługi. Jeśli będziesz kontynuować przeglądanie strony, zgadzasz się na wykorzystanie cookies.

  
Akceptuję cookies na tej stronie